2007/Mar/07

ประวัติไอทีวีจากวิกิพีเดีย

แนวคิดการก่อตั้งไอทีวี เกิดขึ้นในรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน ภายหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 เนื่องจากในขณะเกิดเหตุการณ์ สื่อโทรทัศน์ จำนวน 5 ช่อง ในขณะนั้น คือ ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 ช่อง 11 มิได้รายงานข่าวเหตุการณ์นองเลือด ตามความเป็นจริง ประกอบกับ มีเสียงเรียกร้องจากประชาชน ให้เปิดดำเนินการสถานีโทรทัศน์เสรี ในระบบยูเอชเอฟ เพื่อให้คนไทยมีโอกาสได้รับรู้ ข่าวสารที่ถูกต้องเป็นกลางอย่างแท้จริง

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) โดยนายมีชัย วีระไวทยะ ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแล การเปิดสัมปทาน สถานีโทรทัศน์ช่องใหม่ กำหนดเงื่อนไขของสัมปทานไว้ว่า ผู้รับสัมปทานจะต้องมีผู้ถือหุ้น 10 ราย แต่ละรายต้องมีสัดส่วนหุ้นที่เท่ากัน พร้อมกับแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เพื่อป้องกันการผูกขาด และมีสัดส่วนเนื้อหา รายการข่าวและสาระ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 และ รายการบันเทิง ไม่เกินร้อยละ 30

บริษัทผู้เข้าประมูล มีอยู่ 2 กลุ่มใหญ่ [1] คือ

กลุ่มสยามทีวี มีแกนหลักคือ ธนาคารไทยพาณิชย์, กลุ่มสหศินิม่า (มีสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถือหุ้นใหญ่), กลุ่มหนังสือพิมพ์เดลินิวส์, กลุ่มบอร์นของนายไตรภพ ลิมปพัทธ์ กลุ่มนี้เสนอผลตอบแทนสูงสุดประมาณปีละ 1000 ล้านบาท ตลอดทั้งอายุสัมปทาน 25 ปี ประมาณ 25000 ล้านบาท

กลุ่มผู้ผลิตรายการ ประกอบด้วย กลุ่มเนชั่น, กลุ่มแปซิฟิค ของนายปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา โดยมี ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล เป็นผู้ควบคุมเนื้อหา, กลุ่มมติชน และกลุ่มสามารถ คอร์ป กลุ่มนี้ได้คะแนนเนื้อหาเป็นอันดับหนึ่ง แต่เสนอผลตอบแทนตามเกณฑ์ขั้นต่ำประมาณปีละ 500 ล้านบาท

ในปี พ.ศ. 2538 ผลการประมูล สรุปว่า กลุ่มบริษัท สยามทีวีแอนด์คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ได้รับอนุมัติ ให้เป็นผู้ดำเนินงานบริหารสถานีฯ เป็นเวลา 30 ปี (สิ้นสุดวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2568) ค่าสัมปทาน 25,200 ล้านบาท จากราคากลาง 10,000 ล้านบาท ได้มีการลงนามในสัญญากับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 โดยมีนายอภิลาศ โอสถานนท์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ลงนามสัญญากับนายเกษม จาติกวณิช ประธานกรรมการ และนายโอฬาร ไชยประวัติ รองประธานกรรมการบริษัท สยาม อินโฟเทนเมนท์ จำกัด

โดยบริษัท สยามอินโฟเทนเมนท์ จำกัด คู่สัญญาของ สปน. ได้ชักชวนเครือเนชั่น คู่แข่งที่เข้าร่วมประมูลแต่ไม่ได้รับเลือก เข้าร่วมทุนด้วย ดังนั้นจึงมีผู้ร่วมทุนทั้งหมดประกอบด้วย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (ผ่าน สหศินิมา) เครือเนชั่น กันตนา กรุ๊ปเครือวัฏจักร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ บริษัท ล็อกซเล่ย์ฯ บอร์น และ ไจแอนท์ฯ

โดยตั้งชื่อสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ว่า สถานีโทรทัศน์ไอทีวี (สถานีฯ) เริ่มออกอากาศอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 โดยวางนโยบาย ให้เป็นสถานีโทรทัศน์ ที่ให้ความสำคัญกับ รายการข่าว และสถานการณ์ปัจจุบัน

การเปลี่ยนผู้ถือหุ้น

ในสมัย รัฐบาลนายชวน หลีกภัย ได้มีการแก้ไขข้อกำหนด ที่ไม่ให้กลุ่มใด ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินร้อยละ 10 และมีการซื้อขายหุ้น ส่งผลให้ ธนาคารไทยพาณิชย์ กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ประกอบกับการเกิด วิกฤติเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. 2540 บริษัทฯ จึงขาดทุนอย่างหนัก

ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ จึงติดต่อให้กลุ่มชิน คอร์ปอเรชั่น (ชินคอร์ป) เข้ามาถือหุ้นแทน ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ซึ่งชินคอร์ปได้ตอบตกลง พร้อมทั้งเสนอซื้อหุ้นสามัญฯ จากผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ด้วย ส่งผลให้กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

ประวัติโดย มติชน

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) หรือสถานีวิทยุโทรทัศน์ไอทีวี ส่งสัญญาณในย่านความถี่ Ultra high frequency (UHF) เป็น "ฟรีทีวี" ซึ่งถือกำเนิดจากดำริของนายอานันท์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรี ในปี 2535 เนื่องจากในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535 สถานีโทรทัศน์ทั้งหมดอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ ทำให้รัฐบิดเบือนการนำเสนอข่าวให้เป็นไปตามที่ตนต้องการได้ ประชาชนไม่สามารถรับรู้ข่าวสารที่แท้จริง นายอานันท์จึงมอบให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เปิดให้เอกชนประมูลเช่าสัมปทานจัดตั้งทีวีเสรีเพื่อการนำเสนอข่าวสารและสาระความรู้สู่ประชาชน ให้เป็นอิสระและเป็นกลางอย่างแท้จริง ต้องมีสัดส่วนเนื้อหา รายการข่าวและสาระไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 และรายการบันเทิงไม่เกินร้อยละ 30

ปี 2538 กลุ่มบริษัท สยามทีวีแอนด์คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ มีนายเกษม จาติกวณิช เป็นประธาน ผู้ร่วมทุน ประกอบด้วย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เครือเนชั่น กันตนา กรุ๊ป เครือวัฏจักร เดลินิวส์ บริษัท ล็อกซเล่ย์ฯ และไจแอนท์ฯ ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้บริหารสถานี เป็นเวลา 30 ปี (สิ้นสุดปี 2568) ค่าสัมปทาน 25,200 ล้านบาท จากราคากลาง 10,000 ล้านบาท เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2539

ต่อมาในสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ได้มีการแก้ไขข้อกำหนดที่ไม่ให้กลุ่มใดถือหุ้นในบริษัทเกินร้อยละ 10 และมีการซื้อขายหุ้น ส่งผลให้ธนาคารไทยพาณิชย์ กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ประกอบกับการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 บริษัทจึงขาดทุนอย่างหนัก ธนาคารจึงติดต่อให้กลุ่มชิน คอร์ปอเรชั่น (ชินคอร์ป) ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เข้ามาถือหุ้นแทน ในปี 2544 พร้อมทั้งเสนอซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ด้วย ส่งผลให้กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ไม่นานนักชินคอร์ปเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 1,200 ล้านบาท และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป พร้อมเพิ่มทุนจดทะเบียนในปี 2545-2546 ดึงนักจัดรายการมือดีเข้ามาปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ปรับผังรายการใหม่ และเพิ่มรายการบันเทิง

ปี 2547 ชินคอร์ปยื่นเรื่องต่ออนุญาโตตุลาการ ขอแก้ไขสัญญาสัมปทาน และขอลดค่าสัมปทานที่ต้องจ่ายให้รัฐปีละ 1,000 ล้านบาท อ้างว่าเอกชนรายอื่นจ่ายต่ำกว่า คณะอนุญาโตตุลาการได้วินิจฉัยชี้ขาดยอมตามไอทีวี ลดค่าสัมปทานเหลือ 230 ล้านบาท อนุญาตให้สถานีแก้ไขสัดส่วนการออกอากาศ หนำซ้ำยังให้รัฐจ่ายค่าชดเชยแก่บริษัท เนื่องจากทำผิดสัญญา สปน.ยื่นฟ้องศาลปกครอง

9 พฤษภาคม 2549 ศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของอนุญาโตตุลาการดังกล่าว ส่งผลให้ไอทีวีต้องกลับไปจ่ายค่าสัมปทานปีละ 1,000 ล้านบาท และต้องปรับสัดส่วนรายการ 70:30 พร้อมเสียค่าปรับประมาณ 9.4 หมื่นล้านบาท บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ต่อมาวันที่ 13 ธันวาคม 2549 ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืน

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 ว่า หากไอทีวีไม่สามารถจ่ายได้ ให้ สปน.เลิกสัมปทาน ในวันเดียวกัน ผู้บริหารบริษัทยินยอมไม่ต่อสู้ หลังจากที่กลุ่มเทมาเส็กของสิงคโปร์ส่งสัญญาณถอย สปน.จึงตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ 9 คน ประชุมเปลี่ยนชื่อสถานีเป็นทีไอทีวี (Thailand Independent Television)

6 มีนาคม 2550 ครม.มีมติให้ยุติการออกอากาศเป็นการชั่วคราว และให้ยึดเครื่องส่งโทรทัศน์ยูเอชเอฟมาเก็บรักษาไว้ที่กรมประชาสัมพันธ์

ปิดฉากชีวิต "ไอทีวี ทีวีเสรี" ที่ล้มลุกคลุกคลานมาโดยตลอด

ที่มา : มติชน


edit @ 2007/03/07 11:27:35

edit @ 2007/03/11 10:55:49

Comment

Comment:

Tweet


สองมาตรฐานเห็นๆสำหรับรัฐบาลอภิสิทธ นายกเฮี้ยๆ
แบบนี้ มึงไปอยู่ประเทศอื่นเลยไอ้เฮี้ย
#3 by คนไท (111.84.78.27) At 2010-04-10 20:58,
วันนี้วันที่ 10-4-10
กูได้ดูข่าวกับคนอ่านข่าวผู้หญิงสองคนเวลา 08.53
อ่านข่าวกวนตีนเข้าข้างรัฐเฮี้ยสุดๆ
#2 by คนไท (111.84.78.27) At 2010-04-10 20:54,
บอกว่าตัวเองมีอุดมการ...คนที่มีอุดมการนะเค้าออกไปตั้งแต่เหลียมเข้ามาครอบให้เป็นลิ้วล้อแล้ว
สงสารก็แต่พวกตัวเล็กๆที่ต้องทำงานหาเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง
#1 by MueKZerO At 2007-03-07 11:20,

อ่านเรื่องสื่อ การถ่ายภาพและงานด้านวารสารศาสตร์สื่อประสม อ่านดาดฟ้าราม
View full profile